جلسه تخصیص و تحویل زمین به مرکز آموزش عالی سلامت

جلسه  تخصیص  و تحویل زمین به مرکز آموزش عالی سلامت
جلسه تخصیص و تحویل زمین به مرکز آموزش عالی سلامت با حضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ،نماینده اداره کل راه و شهرسازی روسای ادارات شبکه بهداشت و درمان و راه و شهرسازی و کارشناسان مرتبط برگزار شد در این جلسه سه هکتار زمین واقع در جنب مساکین مهر که مراحل تاییدیه کارگروه امور زیربنائی و شورای توسعه و برنامه ریزی استان را طی کرده طبق صورتجلسه با تایید فرمانداری شهرستان و اداره کل راه و شهرسازی و مسئولان مرتبط تحویل دانشگاه علوم پزشکی شد.

جلسه تخصیص و تحویل زمین به مرکز آموزش عالی سلامت با حضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ،نماینده اداره کل راه و شهرسازی روسای ادارات شبکه بهداشت و درمان و راه و شهرسازی و کارشناسان مرتبط برگزار شد در این جلسه سه هکتار زمین واقع در جنب مساکین مهر که مراحل تاییدیه کارگروه امور زیربنائی و شورای توسعه و برنامه ریزی استان را طی کرده طبق صورتجلسه با تایید فرمانداری شهرستان و اداره کل راه و شهرسازی و مسئولان مرتبط تحویل دانشگاه علوم پزشکی شد. شایان ذکر است این مرکز توسط یکی از خیرین بزرگوار از صفر تا صد احداث خواهد شد.