تابش امید

تابش امید
از سال ۹۳ تاکنون ۶۰ پروژه ورزشی با اعتبار ۹۱۰ میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسیده است. برای اتمام ۲۹ پروژه ورزشی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در سال آینده نیز ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

#تابش_امید۲

از سال ۹۳ تاکنون ۶۰ پروژه ورزشی با اعتبار ۹۱۰ میلیارد ریال افتتاح و به بهره برداری رسیده است. برای اتمام ۲۹ پروژه ورزشی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در سال آینده نیز ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

@Farmandaribukan1