🔴 بازدید دکتر " خسروی " فرماندار شهرستان بوکان با همراهی ، دکتر "خدرلو" مدیر کل دفتر امور روستایی، مدیر کل بنیاد مسکن استان آذربایجان غربی، از سکونتگاههای غیر رسمی حاشیه روستاهای بوکان

🔴 بازدید دکتر " خسروی " فرماندار شهرستان بوکان با همراهی  ، دکتر "خدرلو" مدیر کل دفتر امور روستایی، مدیر کل بنیاد مسکن استان آذربایجان غربی، از سکونتگاههای غیر رسمی حاشیه روستاهای بوکان
🔴 بازدید دکتر " خسروی " فرماندار شهرستان بوکان با همراهی ، دکتر "خدرلو" مدیر کل دفتر امور روستایی، مدیر کل بنیاد مسکن استان آذربایجان غربی، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ،بخشداران مرکزی و سیمینه و مسئولین مربوطه از سکونتگاههای غیر رسمی حاشیه روستای کهریزه محمودآباد روز چهارشنبه ۱۴ آذر ماه ۹۷ ✅ روابط عمومی فرمانداری بوکان‌

🔴 بازدید دکتر " خسروی " فرماندار شهرستان بوکان با همراهی ، دکتر "خدرلو" مدیر کل دفتر امور روستایی، مدیر کل بنیاد مسکن استان آذربایجان غربی، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ،بخشداران مرکزی و سیمینه و مسئولین مربوطه از سکونتگاههای غیر رسمی حاشیه روستای کهریزه محمودآباد روز چهارشنبه ۱۴ آذر ماه ۹۷ ✅ روابط عمومی فرمانداری بوکان‌ https://sapp.ir/governorboukan 🌐🔸🔸🔹🔸‌