۲۶ مهر الی ۲ آبان، هفته تربیت بدنی و ورزش گرامی باد.

۲۶ مهر الی ۲ آبان، هفته تربیت بدنی و ورزش گرامی باد.
۲۶ مهر الی ۲ آبان، هفته تربیت بدنی و ورزش گرامی باد.

۲۶ مهر الی ۲ آبان، هفته تربیت بدنی و ورزش گرامی باد.

@Farmandaribukan | فرمانداری بوکان