آگهی تایید صحت برگزاری انتخابات شهر بوکان

آگهی تایید صحت برگزاری انتخابات شهر بوکان
آگهی تایید صحت برگزاری انتخابات شهر بوکان

آگهی تایید صحت برگزاری انتخابات شهر بوکان

#انتخابات_۱۴۰۰
#شوراهای_اسلامی_شهر
#بوکان

@Farmandaribukan1