هشدار هواشناسی سطح زرد

هشدار هواشناسی سطح زرد
نوع مخاطره: بارش باران و برف، کولاک برف

هشدار هواشناسی سطح زرد؛

نوع مخاطره: بارش باران و برف، کولاک برف

#هواشناسی
@Farmandaribukan1