برگزاری مراسم "نەۆرۆزانە" در موزە مفاخر (مامۆستا حقیقی)

برگزاری مراسم "نەۆرۆزانە" در موزە مفاخر (مامۆستا حقیقی)
ادارە میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بوکان با همکاری شورا و شهرداری اقدام بە برگزاری مراسم نوروزگاە با دعوت از ادیبان و هنرمندان در سرای ماموستا حقیقی می نماید. بدین وسیلە از عموم همشهریان برای شرکت در این مراسم دعوت بە عمل می اید


 

 

🔸زمان: یکشنبە مورخە ١٤٠٠٫١٢٫٢٩
🕐ساعت: ١5 الی ١٨

🔹مکان: چهارراە اطلاعات، ابتدای خیابان انقلاب، کوچە روبروی ادارە دخانیات، موزە مفاخر (سرای ماموستا حقیقی)

💢روابط عمومی ادارە میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بوکان