۲۵ اسفندماه سالروز شهادت سردار مهدی باکری و روز شهردار گرامی باد

۲۵ اسفندماه سالروز شهادت سردار مهدی باکری و روز شهردار گرامی باد
۲۵ اسفندماه سالروز شهادت سردار مهدی باکری و روز شهردار گرامی باد

🔸۲۵ اسفندماه سالروز شهادت سردار مهدی باکری و روز شهردار گرامی باد

@Farmandaribukan1