بازدید

بازدید
بازدید «محمدی» بخشدار سیمینه و رییس مرکز بهداشت شهرستان بوکان از ورودی‌ شهر بوکان از طرف میاندوآب و نظارت بر روند اجرای محدودیت‌های تردد اول آذرماه

بازدید «محمدی» بخشدار سیمینه و رییس مرکز بهداشت شهرستان بوکان از ورودی‌ شهر بوکان از طرف میاندوآب و نظارت بر روند اجرای محدودیت‌های تردد اول آذرماه

🗓 شنبه؛ ۰۱ آذرماه ۱۳۹۹