دیدار امام جمعه و فرماندار شهرستان بوکان با رئیس و کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان