برگزاری جلسه ی بررسی آخرین اقدامات در راستای تکمیل نواقصات سیلوی ۷۰ هزار تنی بوکان

برگزاری جلسه ی بررسی آخرین اقدامات در راستای تکمیل نواقصات سیلوی ۷۰ هزار تنی بوکان
برگزاری جلسه ی بررسی آخرین اقدامات در راستای تکمیل نواقصات سیلوی ۷۰ هزار تنی بوکان با حضور " خسروپور " سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان، معاون بودجه شرکت بازرگانی دولتی ایران، مدیر کل فنی شرکت بازرگانی دولتی ایران، مدیر عامل منطقه ۸، سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجان غربی، مدیریت آبفای شهری و نماینده اداره گاز در محل ساختمان سیلوی ۷۰ هزار تنی بوکان

 برگزاری جلسه ی بررسی آخرین اقدامات در راستای تکمیل نواقصات سیلوی ۷۰ هزار تنی بوکان با حضور " خسروپور " سرپرست فرمانداری شهرستان بوکان، معاون بودجه شرکت بازرگانی دولتی ایران، مدیر کل فنی شرکت بازرگانی دولتی ایران، مدیر عامل منطقه ۸، سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجان غربی، مدیریت آبفای شهری و نماینده اداره گاز در محل ساختمان سیلوی ۷۰ هزار تنی بوکان

 شایان ذکر است سیلوی بوکان به بهره برداری رسیده و در حال حاضر از کشاورزان عزیز گندم تحویل میگیرد اما نواقصاتی دارد که مقرر شد در اسرع وقت این نواقصات برطرف شود.