ستاد ملی مدیریت کرونا

ستاد ملی مدیریت کرونا
برگزاری ویدئو کنفرانس رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مدیریت کرونا با استانداران و ستادهای استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا

برگزاری ویدئو کنفرانس رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مدیریت کرونا با استانداران و ستادهای استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا

" نود و ششمین جلسه ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در آذربایجان غربی "

شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹

@Farmandaribukan