هشدار هواشناسی سطح زرد؛

هشدار هواشناسی سطح زرد؛
نوع مخاطره: بارش باران و برف؛ وزش باد

هشدار هواشناسی سطح زرد؛

نوع مخاطره: بارش باران و برف؛ وزش باد

#هواشناسی
@Farmandaribukan