قیام پانزده خرداد

قیام پانزده خرداد
قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»

https://instagram.com/farmandaribukan

🌐 www.bookan-ag.ir