روز نقشه بردار

روز نقشه بردار
13 شهریورماه، روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی و روز نقشه بردار گرامی باد

13 شهریورماه، روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی و روز نقشه بردار گرامی باد