جمع آوری زکات فطره سال ۱۳۹۹ توسط سازمان های مردم نهاد حمایتی و خیریه

جمع آوری زکات فطره سال ۱۳۹۹ توسط سازمان های مردم نهاد حمایتی و خیریه
موسسات خیریه ای که متقاضی جمع آوری زکات فطره هستند، ملزم به اخذ «مجوز جمع آوری زکات فطره سال ۹۹» از کار گروه نظارت بر جمع آوری زکات فطره می باشند.

«اطلاعیه سازمان امور اجتماعی کشور»

▫️▫️ جمع آوری زکات فطره سال ۱۳۹۹ توسط سازمان های مردم نهاد حمایتی و خیریه

موسسات خیریه ای که متقاضی جمع آوری زکات فطره هستند، ملزم به اخذ «مجوز جمع آوری زکات فطره سال ۹۹» از کار گروه نظارت بر جمع آوری زکات فطره می باشند.

🔸 شرایط لازم برای صدور مجوز:

▫️۱. موسسات خیریه متقاضی می بایست دارای پروانه فعالیت معتبر از مراجع قانونی بوده و شخصیت حقوقی آنها به ثبت رسیده باشد.

▫️۲. گزارش عملکرد مالی و اجرایی سال ۹۸ موسسه خیریه، به مراجع صدور پروانه فعالیت ارائه گردیده و تراز نامه مالی منتهی به پایان سال مالی ۹۸، تصویب شده باشد.
▫️۳. اثر بخشی فعالیت و عملکرد موسسات خیریه، مورد تایید مرجع صدور پروانه فعالیت باشد.
▫️۴. موسسات خیریه می بایست دارای حسن شهرت بوده و گزارش تخلف در سنوات گذشته نداشته باشد.

🔸مجوز جمع آوری زکات فطره "صرفا برای موسسات دارای شرایط فوق صادر خواهد شد و تاریخ مجوز محدود به روز عید فطر سال ۹۹ است. در مجوزهای صادره می بایست «تعداد و محل استقرار صندوق های جمع آوری زکات برای هر موسسه» درج شود.

🔸آن دسته از موسسات خیریه که گروه هدف آنها شامل ایتام، بیماران، کودکان، معلولین و آسیب دیدگان اجتماعی و نیازمندان می باشد، در اولویت قرار گیرند.
 
🔸هیات مدیره موسسات خیریه موظف هستند، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از پایان جمع آوری زکات فطره سال ۹۹، میزان درآمد و محل هزینه نمودن آن را به مرجع صدور پروانه فعالیت گزارش نماید.

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»