چهلمین سالروز تاسیس نهاد شورای نگهبان گرامی‌باد

چهلمین سالروز تاسیس نهاد شورای نگهبان گرامی‌باد
چهلمین سالروز تاسیس نهاد شورای نگهبان گرامی‌باد

چهلمین سالروز تاسیس نهاد شورای نگهبان گرامی‌باد

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»