روز جهانی کار و کارگر بر کارگران پرتلاش میهن عزیزمان گرامی‌باد

روز جهانی کار و کارگر بر کارگران پرتلاش میهن عزیزمان گرامی‌باد
روز جهانی کار و کارگر بر کارگران پرتلاش میهن عزیزمان گرامی‌باد

روز جهانی کار و کارگر بر کارگران پرتلاش میهن عزیزمان گرامی‌باد

@Farmandaribukan1