آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر سیمینه

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر سیمینه
آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر سیمینه

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر سیمینه

#انتخابات_۱۴۰۰
#شوراهای_اسلامی_شهر
#سیمینه

@Farmandaribukan1