پیوستن فرماندار شهرستان بوکان به پویش روز جهانی داوطلب

پیوستن فرماندار شهرستان بوکان به پویش روز جهانی داوطلب
"باهم می‌توانیم، جهانی بهتر بسازیم، بواسطه داوطلبی"

پیوستن فرماندار شهرستان بوکان
به پویش روز جهانی داوطلب

"باهم می‌توانیم، جهانی بهتر بسازیم، بواسطه داوطلبی"

#Together_We_Can
#روز_جهانی_داوطلب
#داوطلب_شویم

@Farmandaribukan1