الزامات بهداشتی مراکز تهیه انواع نان

الزامات بهداشتی مراکز تهیه انواع نان
الزامات بهداشتی در اجرای گام دوم کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا در مراکز تهیه انواع نان

🦠 الزامات بهداشتی در اجرای گام دوم کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا در مراکز تهیه انواع نان

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»