🔵 دیدار نویسنده پیشکسوت و رمان نویس بوکانی فتاح امیری با فرماندار شهرستان بوکان

🔵 دیدار نویسنده پیشکسوت و رمان نویس بوکانی فتاح امیری با فرماندار شهرستان بوکان
🔵 دیدار نویسنده پیشکسوت و رمان نویس بوکانی فتاح امیری با فرماندار شهرستان بوکان روز پنجشنبه ۱۳ دیماه ۹۷

🔵 دیدار نویسنده پیشکسوت و رمان نویس بوکانی فتاح امیری با فرماندار شهرستان بوکان روز پنجشنبه ۱۳ دیماه ۹۷