بازدید شبانه از محورهای روستایی

بازدید شبانه از محورهای روستایی
بازدید شبانه «خسروپور» سرپرست فرمانداری و‌ رئیس راهداری و دبیر ستاد بحران از محورهای روستائی

بازدید شبانه «خسروپور» سرپرست فرمانداری و‌ رئیس راهداری و دبیر ستاد بحران از محورهای روستائی شهریکند، خانقاه، شرفکند و ... (۱۳۹۸/۱۱/۰۳)

 

«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»