برگزاری جلسه شورای فنی ترافیک

برگزاری جلسه شورای فنی ترافیک
▫️بررسی مسائل و مشکلات ترافیک شهری و درخواست‌های مردمی

برگزاری جلسه شورای فنی ترافیک

▫️بررسی مسائل و مشکلات ترافیک شهری و درخواست‌های مردمی