🔵برگزاری جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی، با ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بوکان و با بخشداران مرکزی و سیمینه، رئیس شورای اسلامی شهر بوکان، مدیریت شبکه بهداشت و درمان

🔵برگزاری جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی، با ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بوکان و با بخشداران مرکزی و  سیمینه، رئیس شورای اسلامی شهر بوکان، مدیریت شبکه بهداشت و درمان
🔵برگزاری جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی، با ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بوکان و با بخشداران مرکزی و سیمینه، رئیس شورای اسلامی شهر بوکان، مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان، روسا و نمایندگان ادارات روز شنبه ۸ دیماه ۹۷
🔵برگزاری جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی، با ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان بوکان و با بخشداران مرکزی و سیمینه، رئیس شورای اسلامی شهر بوکان، مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان، روسا و نمایندگان ادارات روز شنبه ۸ دیماه ۹۷