در خانه می مانیم

در خانه می مانیم
«در خانه می‌مانیم تا همراه و هم قسم با پزشکان و پرستارانِ از جان گذشته‌ی شهرمان بوکان در مقابل ویروس کرونا سهیم باشیم.»

🔸 «در خانه می‌مانیم تا همراه و هم قسم با پزشکان و پرستارانِ از جان گذشته‌ی شهرمان بوکان در مقابل ویروس کرونا سهیم باشیم.»

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»