دستور رئیس جمهور به رئیس کل بانک مرکزی:

دستور رئیس جمهور به رئیس کل بانک مرکزی:
رئیس جمهور روز جمعه پس از دریافت گزارش دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی از روند بازار ارز و نحوه برگشت ارز صادرکنندگان، تاکید کرد که اجرای دقیق و جدی دستورالعمل جدید نحوه برگشت ارزهای صادرکنندگان ضروری است.

🔻دستور رئیس جمهور به رئیس کل بانک مرکزی:

🔹اجرای دقیق و جدی دستورالعمل جدید نحوه برگشت ارزهای صادرکنندگان ضروری است

🔹ارز ناشی از صادرات غیرنفتی باید درخدمت تولید کشور باشد

🔹 تاکید بر تسریع در اجرای طرح مشترک بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در اعطای وام ودیعه مسکن به مستاجرین

🔹رئیس جمهور روز جمعه پس از دریافت گزارش دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی از روند بازار ارز و نحوه برگشت ارز صادرکنندگان، تاکید کرد که اجرای دقیق و جدی دستورالعمل جدید نحوه برگشت ارزهای صادرکنندگان ضروری است.