آخرین رنگ بندی کرونایی کشور

آخرین رنگ بندی کرونایی کشور
بوکان در وضعیت نارنجی

آخرین رنگ بندی کرونایی کشور

🔹 خارج شدن ۱۲۴ شهرستان و واردشدن ۲۹ شهرستان در وضعیت قرمز کرونا

🟠 #بوکان در وضعیت نارنجی

#وضعیت_کرونایی

@Farmandaribukan1