آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر بوکان

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر بوکان
آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر بوکان

آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر بوکان

#انتخابات_۱۴۰۰
#شوراهای_اسلامی_شهر
#بوکان

@Farmandaribukan1