🔵 برگزاری جلسه بررسی دفع آبهای سطحی وفاضلاب منطقه پایین دست ربن امیرآباد

🔵 برگزاری جلسه بررسی دفع آبهای سطحی وفاضلاب منطقه پایین دست ربن امیرآباد
🔵 برگزاری جلسه بررسی دفع آبهای سطحی وفاضلاب منطقه پایین دست ربن امیرآباد با ریاست خسروپور و حضور آقای صناعتی عضو شورای اسلامی شهر ،مهندس رستم پور شهردار ،مهندس خدایاری رئیس آبفای شهری ،معاونین و مسئولین واحدهای شهرداری ،کارشناسان فرمانداری و آبفای شهری با حضور آقای محمد یوسف زاده مالک زمینهای پایین دست که در این جلسه بعد از بحث و تبادل نظر با مالک توافقنامه ای مبنی بر تفکیک زمین پایین دست و اجرای خط انتقال فاضلاب منعقد گردید.
🔵 برگزاری جلسه بررسی دفع آبهای سطحی وفاضلاب منطقه پایین دست ربن امیرآباد با ریاست خسروپور و حضور آقای صناعتی عضو شورای اسلامی شهر ،مهندس رستم پور شهردار ،مهندس خدایاری رئیس آبفای شهری ،معاونین و مسئولین واحدهای شهرداری ،کارشناسان فرمانداری و آبفای شهری با حضور آقای محمد یوسف زاده مالک زمینهای پایین دست که در این جلسه بعد از بحث و تبادل نظر با مالک توافقنامه ای مبنی بر تفکیک زمین پایین دست و اجرای خط انتقال فاضلاب منعقد گردید. 🔶 شایان ذکر است سه کوچه در محله مذکور بن بست بوده و فاقد مسیر برای اجرای شبکه فاضلاب و آب های سطحی است. ✅ روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان 👇👇👇 @omidebukan