تخت مخصوص حمل بیماران کرونایی

تخت مخصوص حمل بیماران کرونایی
تخت مخصوص حمل بیماران کرونایی ساخته شده توسط دکتر سلطانی رئیس مرکز بهداشت بوکان

🔸 تخت مخصوص حمل بیماران کرونایی ساخته شده توسط دکتر سلطانی رئیس مرکز بهداشت بوکان

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکا