وضعیت کرونایی شهرهای آذربایجان‌غربی

وضعیت کرونایی شهرهای آذربایجان‌غربی
محدودیت‌های هوشمند با توجه به وضعیت شهرها از روز شنبه ۲۰ دی اجرایی می‌شود.

وضعیت کرونایی شهرهای آذربایجان‌غربی

محدودیت‌های هوشمند با توجه به وضعیت شهرها از روز شنبه ۲۰ دی اجرایی می‌شود.

@Farmandaribukan1