۷ تیر، سالروز بمباران شیمیایی سردشت توسط رژیم بعث عراق

۷ تیر، سالروز بمباران شیمیایی سردشت توسط رژیم بعث عراق
۷ تیر، سالروز بمباران شیمیایی سردشت توسط رژیم بعث عراق

۷ تیر، سالروز بمباران شیمیایی سردشت توسط رژیم بعث عراق

@Farmandaribukan1