هفته عفاف و حجاب

هفته عفاف و حجاب
هفته عفاف و حجاب گرامی باد

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»