جریمه خودروی افراد متخلف در زمان اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی چقدر است؟

جریمه خودروی افراد متخلف در زمان اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی چقدر است؟
جریمه خودروی افراد متخلف در زمان اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی چقدر است؟

⛔️ جریمه خودروی افراد متخلف در زمان اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی چقدر است؟

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»