رصدوپایش بازارتوسط بازرسان قرارگاه تامین امنیت غذایی

رصدوپایش بازارتوسط بازرسان قرارگاه تامین امنیت غذایی
( جهادکشاورزی ، بسیج ادارات وسپاه بوکان ، اداره صمت ‌واتاق اصناف وهمکاری ادارات منابع طبیعی و ‌غله وتعاون روستایی درتامین خودرو برای نیروهای گشت قرارگاه دردوشیفت صبح وبعدازظهر)درراستای توزیع کالاهای اساسی روغن ، برنج ، مرغ وتخم مرغ وماکارونی بازیرقیمت نرخ مصوب جدید وجلوگیری ازگرانفروشی ، عدم عرضه و ‌کم فروشی وکمبودهای احتمالی وکنترل بازار