🔵 بازدید فرماندار شهرستان بوکان از نمایشگاه تولیدات معلولین شهرستان بوکان روز دوشنبه ۱۹ آذر ماه ۹۷

🔵 بازدید فرماندار شهرستان بوکان از نمایشگاه تولیدات معلولین شهرستان بوکان روز دوشنبه ۱۹ آذر ماه ۹۷