ستاد ملی مدیریت کرونا

ستاد ملی مدیریت کرونا
برگزاری ویدئو کنفرانس رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مدیریت کرونا با استانداران و ستادهای استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا

🗓 شنبه؛ (۱۴۰۰/۰۱/۱۴)

برگزاری ویدئو کنفرانس رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مدیریت کرونا با استانداران و ستادهای استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا

"یکصد و نهمین جلسه ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در آذربایجان غربی"

@Farmandaribukan1