آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی
تخریب و نخاله‌برداری ساختمان اداره زندان قدیم

آگهی مناقصه عمومی

تخریب و نخاله‌برداری ساختمان اداره زندان قدیم

برگزاری مناقصه در سامانه اینترنتی ستاد:
www.setadiran.ir

#مناقصه

@Farmandaribukan1