کشف محموله‌های چوب قاچاق توسط مامورین اداره منابع طبیعی

کشف محموله‌های چوب قاچاق توسط مامورین اداره منابع طبیعی
با توجه به اینکه برداشت و قطع بی رویه درختان توسط افراد سودجو، آفتی برای آیندگان ماست، از مردم فهیم شهرستان بوکان استدعا دارد موارد قطع درختان را به شماره گویای ۱۵۰۴ تلفن امداد جنگل و مرتع گزارش نمایند. مامورین منابع طبیعی آماده هرگونه همکاری در هر ساعت از شبانه‌روز هستند.

🗓 چهارشنبه؛ (۱۴۰۰/۰۴/۲۳)

کشف محموله‌های چوب قاچاق توسط مامورین اداره منابع طبیعی

با توجه به اینکه برداشت و قطع بی رویه درختان توسط افراد سودجو، آفتی برای آیندگان ماست، از مردم فهیم شهرستان بوکان استدعا دارد موارد قطع درختان را به شماره گویای ۱۵۰۴ تلفن امداد جنگل و مرتع گزارش نمایند. مامورین منابع طبیعی آماده هرگونه همکاری در هر ساعت از شبانه‌روز هستند.

@Farmandaribukan1