مناسبت

روز ملی روستا و عشایر

روز ملی روستا و عشایر
15 مهرماه، روز ملی روستا و عشایر گرامی باد

15 مهرماه، روز ملی روستا و عشایر گرامی باد

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»

https://instagram.com/farmandaribukan

@Farmandaribukan1