قوی ترین واکسنِ کشف شده ؛ در خانه ماندن است

قوی ترین واکسنِ کشف شده ؛ در خانه ماندن است
بنابراین برای در امان بودن خود و عزیزانمان " در خانه بمانیم ".

♦️کرونا و گروه ٦+١♦️

   هفت کشورِ چین، ایتالیا، آمریکا، اسپانیا، آلمان، ایران و فرانسه به لحاظ تعداد مطلق مبتلایان در ردیف اول تا هفتم جهان قرار دارند.
   این هفت کشور در مجموع ٧٨ درصد از کل بیماران ویروس کرونا را به خود اختصاص داده اند، این در حالی است که تعداد فوتی های این ٧ کشور معادلِ ٩٠/٧٦ درصد از کل جهان اند.
  تعداد بهبود یافتگان این هفت کشور بواسطه عملکرد بسیار عالی کشور چین و عملکردِ خوب کشور ایران، با ٩٢/٩٣ درصد از بهبود یافتگان جهان را راهی منازل شان کرده اند.

🟡 جدول تعداد مبتلایانِ مطلق کشورها :
 • چین : ٨١،١٧١ نفر
 • ایتالیا : ٦٣،٩٢٩ نفر
 • آمریکا : ٤٦،١٤٥ نفر
 • اسپانیا : ٣٥،٢١٢ نفر
 • آلمان : ٢٩،٠٥٦ نفر
 • ایران : ٢٣،٠٤٩ نفر
 • فرانسه : ١٩،٨٥٦ نفر
 • جمع کل:٢٩٨،٤١٨ نفر از ٣٨٢،٥٧٢ نفر

🔴 جدول تعداد فوتی های مطلق کشورها :
 • ایتالیا : ٦،٠٧٧ نفر
 • چین : ٣،٢٧٧ نفر
 • اسپانیا : ٢،٣١٦ نفر
 • ایران : ١،٨١٢ نفر
 • فرانسه : ٨٦٠ نفر
 • آمریکا : ٥٨٢ نفر
 • آلمان : ١٢٣ نفر
 • جمع کل : ١٥،٠٤٧ نفر از ١٦،٥٧٨ نفر

🟢 تعداد بهبود یافتگان مطلق کشورها :
 • چین : ٧٣،١٥٩ نفر
 • ایران : ٨،٣٧٦ نفر
 • ایتالیا : ٧،٤٣٢ نفر
 • اسپانیا : ٣،٣٥٥ نفر
 • فرانسه : ٢،٢٠٠ نفر
 • آلمان : ٤٥٣ نفر
 • آمریکا : ٢٩٥ نفر
 • جمع کل : ٩٥،٢٧٠ نفر از ١٠٢،٥٢٢ نفر

رتبه بندی کشورها از نظر تعداد مبتلایان نسبت به جمعیت ( به میلیون نفر ) : 🔴🟡🟢
 • ایتالیا : ١،٠٥٦ نفر
 • اسپانیا : ٧٥٣ نفر
 • آلمان : ٣٤٧ نفر
 • فرانسه : ٣٠٤ نفر
 • ایران : ٢٧٤ نفر
 • آمریکا : ١٣٩ نفر
 • چین : ٥٦ نفر

نتیجه گیری :
 • ایران از نظر تعداد مبتلایانِ مطلق در رده ششم در بین هفت کشور قرار دارد.
 • ایران از نظر تعدادِ فوتی ها در رده چهارم بعد از سه کشور ایتالیا ، چین و اسپانیا قرار دارد.
 • ایران از نظر تعداد مطلق بهبود یافته ها در رده ی دوم، بعد از کشور چین قرار گرفته است.
 • ایران از نظر تعداد، نسبت به جمعیت کل کشور در رتبه ی پنجم جهانی قرار دارد.

یادآوری : با توجه به اینکه طی دو روز اخیر آمار مبتلایان کشور به تفکیک استانی اعلام نشده است، بنابراین امکان درصد گیری از روند رشد استانها و پرداختن به تغییرات استانی مقدور نیست.

✅ قوی ترین واکسنِ کشف شده ؛ در خانه ماندن است ، بنابراین برای در امان بودن خود و عزیزانمان " در خانه بمانیم ".

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»