🔵 بازدید از معدن آقای کاوه سلیمی واقع در محدوده روستای خراسانه بنا به درخواست و شکایات اهالی روستای مذکور

🔵 بازدید از معدن آقای کاوه سلیمی واقع در محدوده روستای خراسانه بنا به درخواست و شکایات اهالی روستای مذکور
🔵 بازدید از معدن آقای کاوه سلیمی واقع در محدوده روستای خراسانه بنا به درخواست و شکایات اهالی روستای مذکور با حضور نمایندگان فرمانداری، بخشداری مرکزی ،صنعت معدن و تجارت ،منابع طبیعی ، محیط زیست ، جهاد کشاورزی و راهداری و حمل و نقل جاده ای

🔵 بازدید از معدن آقای کاوه سلیمی واقع در محدوده روستای خراسانه بنا به درخواست و شکایات اهالی روستای مذکور با حضور نمایندگان فرمانداری، بخشداری مرکزی ،صنعت معدن و تجارت ،منابع طبیعی ، محیط زیست ، جهاد کشاورزی و راهداری و حمل و نقل جاده ای 🔸مقرر گردید باتوجه مسایل و مشکلات معدن مذکور و درخواست اهالی در خصوص نحوه فعالیت معدن، پیشنهادات اعضای کارگروه معدن شهرستان از طریق مراجع ذیصلاح و استان جهت رفع ابهامات موجود پیگیری گردد. روز سه شنبه ۳۱اردیبهشت ماه ۹۸