بازدید

بازدید
بازدید کارشناسان فرمانداری، مرکز بهداشت، میراث فرهنگی و راهداری و حمل و نقل جاده ای از نحوه اجرای پروتکل‌ها و الزامات بهداشتی مهمانپذیرها، ترمینال و رستوران‌های بین‌ راهی به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا (۹۹/۰۴/۲۲)

بازدید کارشناسان فرمانداری، مرکز بهداشت، میراث فرهنگی و راهداری و حمل و نقل جاده ای از نحوه اجرای پروتکل‌ها و الزامات بهداشتی مهمانپذیرها، ترمینال و رستوران‌های بین‌ راهی به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا (۹۹/۰۴/۲۲)

🔸 «روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»