الزامات بهداشتی در صنوف خدماتی، تولیدی و فنی

الزامات بهداشتی در صنوف خدماتی، تولیدی و فنی
الزامات بهداشتی در اجرای گام دوم کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا در صنوف خدماتی، تولیدی و فنی

🦠 الزامات بهداشتی در اجرای گام دوم کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا در صنوف خدماتی، تولیدی و فنی

🔹«روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان»