بازدید فرماندار شهرستان بوکان از روستاهای گلولان سفلی و علیا ، آغوطمان و یاغیان

بازدید فرماندار شهرستان بوکان از روستاهای گلولان سفلی و علیا، آغوطمان و یاغیان