بسم الله الرحمن الرحيم

نظر به اينكه در برگهاي رأي انتخابات شوراهاي اسلامي، قسمتي براي نوشتن كد نامزدها در نظر گرفته شده است، به اطلاع هموطنان عزيز و اعضاي شعب اخذ رأي مي رساند اگر چه نوشتن كد نامزدها بخصوص در مواردي كه تشابه اسامي نامزدها وجود دارد، در زمان شمارش آراء از تضييع حقوق ايشان جلوگيري مي كند ولي چنانچه در برگهاي رأي اسم نامزد نيز نوشته شود، كفايت مي كند .