بسم الله الرحمن الرحيم

همانگونه كه مسئولين محترم شعب ثبت نام و اخذ رأي آگاهي دارند، در شناسنامه هاي موجود، صفحه چهارم  يا آخر، اختصاص به انتخابات دارد لذا بايد مهر انتخابات در اولين مربع خالي بعد از مهرهاي ثبت شده انتخابات گذشته در صفحه مخصوص انتخابات زده شود.

ضمناً چنانچه صفحه مزبور كاملاً پرشده باشد، مهر انتخابات در قسمت مناسبي از صفحه توضيحات شناسنامه ضرب مي گردد.

توجه نماييد كه كارتهاي منضم به شناسنامه كه مخصوص ضرب مهرهاي اضطراري است هيچگونه ارتباطي به انتخابات ندارد و به هيچ عنوان نبايد در اين امر از آن استفاده شود.