🔵برگزاری جلسه بررسی وضعیت راههای روستایی شهرستان بوکان

✍ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بوکان جلسه بررسی وضعیت راههای روستایی شهرستان بوکان روز شنبه ۱۹ خرداد ماه ۹۷ با حضور مدیر کل راههای روستایی وزارت راه و شهرسازی، فرماندار شهرستان بوکان، نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، مدیر کل راه و شهرسازی استان، معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار، رئیس راه و شهرسازی بوکان در محل فرمانداری برگزار گردید.

🔶 در این جلسه پس از بحث وبررسی در خصوص وضعیت راههای روستایی شهرستان به شرح ذیل تصمیماتی اتخاذ گردید.


1-مقرر گردید در خصوص دو پروژه 
الف-پروژه بهسازی وآسفالت محور کوکه –چهاردیوار با کد پروژه 901011 بطول ۷/۵کیلومتر 
ب-پروژه بهسازی وآسفالت محور آغوطمان - قروچای سفلی با کد پروژه911350وطول ۱۲/۵کیلومتر
که با پیمانکاری شرکت عمران ابنیه هرمز می باشد واز سال 1390راکد مانده اند وعملیاتی انجام نشده است با پیگیری نماینده و فرماندار  شهرستان بوکان در اجرای ماده 46 با هماهنگی اداره کل راه وشهرسازی  واستانداری اجرایی گردیده وبصورت ترک تشریفات به پیمانکار واجد شرایط جهت آسفالت در فصل کاری واگذار گردد (مهلت واگذاری به پیمانکار حداکثر یک ماه بعد از اجرای ماده 46)


2-مصوب گردید سه پروژه بهسازی و آسفالت محور قلعه تپه با کد پروژه 951560وطول ۳/۱کیلومتر- بهسازی وآسفالت راه روستایی قشلاق حاجی شهاب وبطول ۳/۵کیلومتر-سرد کوهستان بطول 2کیلومتردر مورخه تیر ماه ۹۷ مناقصه برگزار وتعیین پیمانکار گردد وبرای سه پروژه بهسازی و آسفالت محور اسکی بغداد - ثمبه – قالوی با کد پروژه 891419وطول 6کیلومتر- بهسازی و آسفالت محور گندمان- ابراهیم خصار با کد پروژه 734187وطول ۴/۷کیلومتر-بهسازی و آسفالت محور حسین آباد با کد پروژه 961443وطول ۳/۶کیلومتر حداکثر تا مورخه ۳۰تیر ماه ۹۷ مناقصه برگزار وپیمانکار مشخص گردد 23کیلومتر مذکوردر سال مالی 1397باتوجه به تخصیص اعتبارآسفالت گردد.(بخشی از اعتبارات پرو ژه های مذکور توسط کمیته برنامه ریزی شهرستان در سال 1397تامین می گردد ومابقی در صورت کمبود اعتبار توسط وزارت راه وشهرسازی تامین می گردد)


3-مقررگردید پروژه های پیشنهادی جدید به شرح اولویت ذیل به شرط تامین اعتباربه  میزان 50درصد از طریق کمیته برنامه ریزی شهرستان و50درصد از محل اعتبارات ملی وقیر از طریق وزارت راه وشهرسازی در سال 1397با اولویت روستاههای بالای 20خانوار اجرایی گردد.


4-مقرر گردید راه روستایی عبوری از داخل محدوده طرحهای روستایی وارتباطی بین روستایی ،قیر مورد نیاز آن توسط اداره کل راه وشهرسازی تامین  بصورت مشارکتی ودر اختیار دهیاریها قرار گیرد.

♦ به روایت تصویر👇👇👇